بارم بندی امتحانات نهایی( بودجه بندی تمام دروس پایه دوازدهم)

بودجه بندی امتحان نهایی

اینکه از شیوه بارم بندی امتحانات نهایی اطلاع داشته باشیم یک امر بسیار حیاتی به شمار میاد. دانش آموزان پایه دوازدهم که در سال جاری باید همزمان خودشون رو برای کنکور و امتحانات نهایی آماده کنن، بهتره که بدونن هر مبحثی چند نمره در امتحانات نهایی تاثیر داره. با توجه به کشوری و هماهنگ بودن سوالات امتحان نهایی، همیشه بودجه بندی امتحان نهایی از دغدغه های ذهنی دانش آموزان بوده. امروز می خوایم باهم بودجه بندی دروس نهایی در سه رشته تجربی، انسانی و ریاضی رو مرور کنیم.

ارائه لیست بارم بندی امتحانات نهایی میتونه دید درستی از بابت اهمیت دروس امتحان نهایی به شما خواهد داد. پس پیشنهاد میکنم مطالب موجود در این مقاله را با دقت مطالعه کنید.

فهرست مطالب

بارم بندی امتحانات نهایی رشته تجربی

فارسی 3

قلمرو هاموضوعنمره
زبانیمعنی واژه1
املای واژه2
دستور4
ادبیآرایه های ادبی3
تاریخ ادبیات1
حفظ شعر1
فکریدرک مطلب4
معنی و مفهوم نثر2
معنی و مفهوم نظم2

نگارش 3

موضوعسنجه های ارزشیابینمره
بازشناسیتوانایی بازشناسی آموزه های درس2
تولید متنخوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته)1
پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس  متناسب با موضوع – سیر منطقی نوشته – فکر و نگاه نو)9
خوش فرجامی( جمع بندی مطالب – تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن)1
رعایت نشانه های نگارشی1
املای واژگان ( نداشتن غلط املایی)2
سازه های نوشتاریمثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی ( درک و دریافت هسته معنایی مثل ، حکایت و شعر – پروراندن موضوع – رعایت املا و نشانه های نگارشی)3
رعایت املا و نشانه های نگارشی1

دین و زندگی 3

شماره درسنمره
1 و 23
3 و 43
5 و 64
7 و 85
9 و 105

عربی زبان قرآن 3

مهارت های زبانیموضوعنمره
مهارت واژه شناسینوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا »1
دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص میکند؛ یا شش كلمۀ درهم داده می شود و دانش آموز آنها را كنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می دهد0.5
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا یا پیدا كردن گزینۀ مناسب برای شرح یک كلمه0.25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حدّ جمع های مکسّر خوانده شده در کتاب دوازدهم)0.25
مهارت ترجمه به فارسیترجمۀ جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش « اعلموا »4
ترجمۀ درست یک جملۀ دارای لای نفی جنس.0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای حروف مشبّهه بالفعل با تکیه بر معنای حروف مشبّهه بالفعل0.5
ترجمۀ یک جملۀ دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی1
ترجمۀ یک جملۀ دارای قید حالت0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا0.5
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی0.5
تکمیل ترجمۀ ناقص از متن، تمرین و بخش « اعلموا »1
مهارت شناخت و کاربرد قواعدترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و … که زیر فعل خطّی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میکند.2
تشخیص محلّ اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند4
تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضیل یا ترجمۀ درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمۀ آنها1
مهارت درک و فهمسؤال جوركردنی از مفهوم واژگان یا ارائۀ شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی كه باید با كلمۀ مناسب كامل شود. یا پرکردن جاهای خالی با گزینه های مناسب1
درک مطلب1

زبان انگلیسی 3

مهارتنمره
شنیداری4
صحبت کردن4
خوانداری4
نوشتاری4
واژگان2
دستور زبان2

مدیریت خانواده (دختران)

صحنهنمره
10.5
20.5
32
42
54.5
63
74.5
81
91
101

مدیریت خانواده (پسران)

فصلنمره
1 (درس 1 تا 3)1.5
1 (درس 4 تا 8) و 23.5
37.5
42.5
55

هویت اجتماعی

درسبارم نوبت دومبارم شهریور و دی ماه
151.5
21.5
31.5
41.5
51.5
632.5
732.5
832.5
932.5
1032.5

سلامت و بهداشت

درسنمره
سلامت چیست؟ و سبک زندگی1
برنامه غذایی سالم و کنترل وزن و تناسب اندام و بهداشت و ایمنی مواد غذایی3.5
بیماری های غیر واگیر و بیماری های واگیر3.5
بهداشت فردی و بهداشت ازدواج و باروری2
بهداشت روان2
مصرف الکل و دخانیات2
اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن2
پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلاتی (کمردرد)2
پیشگیری از حوادث خانگی2

ریاضیات 3

درسبارم نوبت دومبارم شهریور و دی
123
223
322
455
53.53
63.52.5
721.5

فیزیک 3

درسنمره
14
24.25
36.75
45

شیمی 3

درسنمره
16.5
25
34
44.5

زیست شناسی

درسنمره
مولکول های اطلاعاتی2.5
جریان اطلاعات در یاخته2.5
انتقال اطلاعات در نسل ها2.5
تغییر در اطلاعات وراثتی2.5
از ماده به انرژی2.5
از ماده به انرژی2.5
از ماده به انرژی2.5
از ماده به انرژی2.5

نکته

اگر بارم بندی امتحانات نهایی نوبت دوم، شهریور و دی ماهه درسی در جدول های بالا تفکیک نشده بود، یعنی بارم خرداد این درس ها با بارم شهریور و دی برابر هست.

بارم بندی امتحانات نهایی رشته ریاضی

فارسی 3

قلمرو هاموضوعنمره
زبانیمعنی واژه1
املای واژه2
دستور4
ادبیآرایه های ادبی3
تاریخ ادبیات1
حفظ شعر1
فکریدرک مطلب4
معنی و مفهوم نثر2
معنی و مفهوم نظم2

نگارش 3

موضوعسنجه های ارزشیابینمره
بازشناسیتوانایی بازشناسی آموزه های درس2
تولید متنخوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته)1
پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس  متناسب با موضوع – سیر منطقی نوشته – فکر و نگاه نو)9
خوش فرجامی( جمع بندی مطالب – تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن)1
رعایت نشانه های نگارشی1
املای واژگان ( نداشتن غلط املایی)2
سازه های نوشتاریمثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی ( درک و دریافت هسته معنایی مثل ، حکایت و شعر – پروراندن موضوع – رعایت املا و نشانه های نگارشی)3
رعایت املا و نشانه های نگارشی1

دین و زندگی 3

شماره درسنمره
1 و 23
3 و 43
5 و 64
7 و 85
9 و 105

عربی زبان قرآن 3

مهارت های زبانیموضوعنمره
مهارت واژه شناسینوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا »1
دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص میکند؛ یا شش كلمۀ درهم داده می شود و دانش آموز آنها را كنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می دهد0.5
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا یا پیدا كردن گزینۀ مناسب برای شرح یک كلمه0.25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حدّ جمع های مکسّر خوانده شده در کتاب دوازدهم)0.25
مهارت ترجمه به فارسیترجمۀ جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش « اعلموا »4
ترجمۀ درست یک جملۀ دارای لای نفی جنس.0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای حروف مشبّهه بالفعل با تکیه بر معنای حروف مشبّهه بالفعل0.5
ترجمۀ یک جملۀ دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی1
ترجمۀ یک جملۀ دارای قید حالت0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا0.5
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی0.5
تکمیل ترجمۀ ناقص از متن، تمرین و بخش « اعلموا »1
مهارت شناخت و کاربرد قواعدترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و … که زیر فعل خطّی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میکند.2
تشخیص محلّ اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند4
تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضیل یا ترجمۀ درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمۀ آنها1
مهارت درک و فهمسؤال جوركردنی از مفهوم واژگان یا ارائۀ شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی كه باید با كلمۀ مناسب كامل شود. یا پرکردن جاهای خالی با گزینه های مناسب1
درک مطلب1

زبان انگلیسی 3

مهارتنمره
شنیداری4
صحبت کردن4
خوانداری4
نوشتاری4
واژگان2
دستور زبان2

هویت اجتماعی

درسبارم نوبت دومبارم شهریور و دی ماه
151.5
21.5
31.5
41.5
51.5
632.5
732.5
832.5
932.5
1032.5

سلامت و بهداشت

درسنمره
سلامت چیست؟ و سبک زندگی1
برنامه غذایی سالم و کنترل وزن و تناسب اندام و بهداشت و ایمنی مواد غذایی3.5
بیماری های غیر واگیر و بیماری های واگیر3.5
بهداشت فردی و بهداشت ازدواج و باروری2
بهداشت روان2
مصرف الکل و دخانیات2
اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن2
پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلاتی (کمردرد)2
پیشگیری از حوادث خانگی2

هندسه 3

درسبارم نوبت دومبارم شهریور و دی
146
288
386
 

گسسته

درسبارم نوبت دومبارم شهریور و دی
157
276
387
 

حسابان 2

درسبارم نوبت دومبارم شهریور و دی
12.53.5
223
32.53
476
564.5
 

فیزیک 3

درسنمره
13.75
24
33.75
43.25
52.75
62.5
 شیمی 3
درسنمره
14
24.25
36.75
45

نکته

اگر بارم بندی نوبت دوم، شهریور و دی ماه درسی در جداول بالا تفکیک نشده بود، یعنی بارم خرداد این درس ها با بارم شهریور و دی برابر هست.

 

بارم بندی امتحانات نهایی رشته انسانی

فارسی 3

قلمرو هاموضوعنمره
زبانیمعنی واژه1
املای واژه2
دستور4
ادبیآرایه های ادبی3
تاریخ ادبیات1
حفظ شعر1
فکریدرک مطلب4
معنی و مفهوم نثر2
معنی و مفهوم نظم2

نگارش 3

موضوعسنجه های ارزشیابینمره
بازشناسیتوانایی بازشناسی آموزه های درس2
تولید متنخوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته)1
پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس  متناسب با موضوع – سیر منطقی نوشته – فکر و نگاه نو)9
خوش فرجامی( جمع بندی مطالب – تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن)1
رعایت نشانه های نگارشی1
املای واژگان ( نداشتن غلط املایی)2
سازه های نوشتاریمثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی ( درک و دریافت هسته معنایی مثل ، حکایت و شعر – پروراندن موضوع – رعایت املا و نشانه های نگارشی)3
رعایت املا و نشانه های نگارشی1
  

دین و زندگی 3

شماره درسنمره
1 و 22.5
3 و 43
5 و 63
71.5
8 و 94
10 و 113
12 و 133
 

عربی زبان قران 3

مهارت های زبانیموضوعنمره
مهارت واژه شناسینوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا »1
دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص میکند؛ یا شش كلمۀ درهم داده می شود و دانش آموز آنها را كنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می دهد0.5
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا یا پیدا كردن گزینۀ مناسب برای شرح یک كلمه0.25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حدّ جمع های مکسّر خوانده شده در کتاب دوازدهم)0.25
مهارت ترجمه به فارسیترجمۀ جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش « اعلموا »4
ترجمۀ درست یک جملۀ دارای لای نفی جنس.0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای حروف مشبّهه بالفعل با تکیه بر معنای حروف مشبّهه بالفعل0.5
ترجمۀ یک جملۀ دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی1
ترجمۀ یک جملۀ دارای قید حالت0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا0.5
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی0.5
تکمیل ترجمۀ ناقص از متن، تمرین و بخش « اعلموا »1
مهارت شناخت و کاربرد قواعدترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و … که زیر فعل خطّی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میکند.2
تشخیص محلّ اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند4
تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضیل یا ترجمۀ درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمۀ آنها1
مهارت درک و فهمسؤال جوركردنی از مفهوم واژگان یا ارائۀ شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی كه باید با كلمۀ مناسب كامل شود. یا پرکردن جاهای خالی با گزینه های مناسب1
درک مطلب1
 

زبان انگلیسی 3

مهارتنمره
شنیداری4
صحبت کردن4
خوانداری4
نوشتاری4
واژگان2
دستور زبان2
 

مدیریت خانواده (دختران)

صحنهنمره
10.5
20.5
32
42
54.5
63
74.5
81
91
101
  

مدیریت خانواده (پسران)

فصلنمره
1 (درس 1 تا 3)1.5
1 (درس 4 تا 8) و 23.5
37.5
42.5
55
  

سلامت و بهداشت

درسنمره
سلامت چیست؟ و سبک زندگی1
برنامه غذایی سالم و کنترل وزن و تناسب اندام و بهداشت و ایمنی مواد غذایی3.5
بیماری های غیر واگیر و بیماری های واگیر3.5
بهداشت فردی و بهداشت ازدواج و باروری2
بهداشت روان2
مصرف الکل و دخانیات2
اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن2
پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلاتی (کمردرد)2
پیشگیری از حوادث خانگی2
 

علوم و فنون ادبی

موضوعنمره
مبانی تحلیل متن، تاریخ ادبیات و سبک شناسی4
موسیقی شعر6
زیبایی شناسی6
نقد و تحلیل نظم و شعر4
 

فلسفه 2

درسنمره
هستی و چیستی1
جهان ممکنات1
جهان علی و معلولی1.5
كدام تصویر از جهان؟1
خدا در فلسفه 11.5
خدا در فلسفه 21
عقل در فلسفه 13
عقل در فلسفه 23
آغاز فلسفه در جهان اسلام 11.5
دوره میانی2
دوران متاخر2
حکمت معاصر1.5
 

جغرافیا 3

درسبارم نوبت دومبارم شهریور و دی
11.53
21.53
مهارت های جغرافیایی 10.51
31.52.5
433
مهارت های جغرافیایی 221
553
642.5
مهارت های جغرافیایی 311
 

تاریخ 3

درسنمره
1 و 22
3 و 42
5 و 62
72
83
93
102
112
122
 

جامعه شناسی 3

درسبارم نوبت دومبارم شهریور و دی
151.5
21.5
31.5
41.5
51.5
632.5
732.5
832.5
932.5
1032.5
 

تحلیل فرهنگی

فصلدرسنمره
112.5
2
3
212.5
2
3
312
22
33.5
412
22
33.5
 

ریاضی و آمار 3

فصلبارم نوبت دومبارم شهریور و دی
157
276
387

نکته

اگر بارم بندی نوبت دوم، شهریور و دی ماه برای درسی در جداول بالا تفکیک نشده بود، یعنی بارم خرداد این درس ها با بارم شهریور و دی برابر هست.

سخن پایانی

در این مقاله بارم بندی امتحانات نهایی رو برای هر سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی مرور کردیم. پیشنهاد من به شما این هست که دروسی که سهم بیشتری در نمره کتبی شما دارن را به طور ویژه تری مطالعه کنین. یادتون باشه که تک تک این دروس در نتیجه نهایی کنکور شما تاثیر گذار هستن. پس در کنار توجه به بارم بندی دروس، تمام سعی خود را کنید که وقت مناسبی برای مطالعه این دروس قرار دهید.

به امید موفقیت و سلامتی شما

احسان جلالی

مدیر گروه آموزشی بروکا کنکور

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://brocakonkur.com/?p=14216
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اگر میخوای یک جلسه مشاوره رایگان با تیم بروکاکنکور داشته باشی،فرم زیر رو پر کن♥

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x